Gesprekspartner voor gemeenten

Gemeenten hebben te maken met grote veranderingen door de decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie begeleiding van AWBZ naar de Wmo en de komst van de Participatiewet. Om antwoorden te vinden op vragen die deze ontwikkelingen oproepen, gaat Mienskipssoarch met de betreffende doelgroepen in gesprek om zo inzicht te krijgen in kansen.

De visie om eenvoudige oplossingen dicht bij huis te vinden door op kleinschalig niveau verbindingen te leggen en daarbij gebruik te maken van bestaande netwerken en structuren, biedt uitstekende mogelijkheden voor de nieuwe vraagstukken. De decentralisaties bieden mogelijkheden om de cliënt integraal te benaderen en vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Meedoen binnen mogelijkheden is hierbij het doel. Elk mens is uniek en dit gegeven vraagt maatwerk. 

Verbinding

Veel organisaties hebben op dit moment, ten gevolge van wijzigingen in de wet/regelgeving, te maken met veranderingen. Mienskipssoarch verbindt datgene wat er is met datgene wat gewenst is. Zij zoekt naar passende oplossingen op maat. De behoefte van de burger is leidend, niet het protocol.

Ontwikkeling en innovatie

Mienskipssoarch is klein begonnen met als kerntaak cliëntondersteuning en toewijzing Wmo-voorzieningen. Mienskipssoarch heeft sindsdien haar activiteiten verbreed. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de gemeente Leeuwarden het dorpenteam opgezet en voor de gemeente Borger-Odoorn de selectie van de sociale wijkteams verzorgd. In de gemeente Heerenveen ondersteunt Mienskipssoarch in de vorm van procesbegeleiding.

Om de mogelijkheden voor zorg en dienstverlening dicht bij huis te vergroten is het onderhouden en uitbreiden van verbindingen noodzakelijk. Door regelmatig voor nieuwe vragen naar nieuwe oplossingen te zoeken wordt het basismodel versterkt. Vernieuwing en verdere professionalisering zijn inherent aan de visie van Mienskipssoarch. Als er ontwikkelingen worden geconstateerd die vragen oproepen of als er zich knelpunten bij burgers voordoen, dan speelt Mienskipssoarch daarop in met onderzoek en projecten om nieuwe verbanden te leggen en oplossingen mogelijk te maken. 

Onze diensten

Mienskipssoarch is ervaringsdeskundig op het gebied van de uitvoering van de Wmo. Wij hebben een uniek eigen concept ontwikkeld, dat zich de afgelopen jaren meermalen heeft bewezen. Onze brede ervaring van Wmo, Awbz en de zorgverzekeringswet maakt ons een geschikte gesprekspartner voor gemeenten. Naast de uitvoering bieden wij gemeenten onderstaande diensten:

 • Advies 
  Advies op het brede terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Van visieontwikkeling tot een praktisch model. Daar waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), de Zorgverzekeringswet (zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) samen komen. Met daarbij speciale aandacht voor de transities van begeleiding, participatie en jeugdzorg.

 • Projectleiding
  Het organiseren, implementeren en praktiseren van de door de gemeente gewenste “doerichting”, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een integraal wijk/dorpenteam. Of een combinatie van visieontwikkeling met implementatie.

 • Training/coaching
  Bij veranderingsprocessen is er vaak sprake van herijking van competenties en attitude. Mienskipssoarch kan hierin op maat trainingen en coaching verzorgen om medewerkers het juiste aandeel te laten leveren in de nieuwe, gewenste, situatie. Supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen zijn hierbij instrumenten.

 • Praktiseren
  Mienskipssoarch kan op verzoek ook als uitvoeringsorganisatie dienen.

 • Informatievoorziening en onderzoek
  Het informeren en dichtbij brengen en concretiseren van veranderingen, waarbij, met name voorbeelden en praktijksituaties vanuit het werk van onze meitinkers, de veranderingen die op gemeenten afkomen inzichtelijk maken. Hierdoor krijgen de medewerkers van gemeenten een beter beeld van wat er op hun afkomt. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem gerust contact met ons op: info@mienskipssoarch.nl of 06 12 48 06 29

De 10 kenmerken van Mienskipssoarch

Wanneer is er sprake van Mienskipssoarch?

 1. Scheiding tussen de organisatie van vraagverheldering en toelating en de levering van professionele diensten.
 2. Meitinker heeft mandaat voor indicatiestelling.
 3. Mobielteam/huisbezoek/keukentafel, binnen 24 uur eerste contact.
 4. Bekend gezicht in de omgeving. Kennis van directe leefomgeving en sociale cohesie, affiniteit met omgeving.
 5. Beleid staat de uitvoering niet in de weg.
 6. Competenties van medewerkers boven formele opleiding en scholing op maat.
 7. Eenvoudig waar het kan, "professioneel" waar nodig
 8. Out of the box denken; Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan
 9. Resultaatgericht, aansluitend op behoeften
 10. Gaat uit van (eigen) mogelijkheden van de burger en diens netwerk