Onze diensten

Mienskipssoarch is ervaringsdeskundig op het gebied van de uitvoering van de Wmo. Wij hebben een uniek eigen concept ontwikkeld, dat zich de afgelopen jaren meermalen heeft bewezen. De kosten van de Wmo zijn afgenomen en de klanttevredenheid ligt boven het landelijke gemiddelde. Inmiddels ondersteunen wij diverse gemeenten met het concretiseren en praktiseren van de uitvoeringsmodellen op maat, ten behoeve van de nieuwe Wmo en decentralisaties. Onze brede ervaring van Wmo, Awbz en de zorgverzekeringswet maakt ons een geschikte gesprekspartner voor gemeenten.

Procesbegeleiding

Miso kan processen of onderdelen van trajecten begeleiden. Van te voren wordt verkend wat het gewenste resultaat is en in afstemming met de opdrachtgever wordt hiervoor een plan gemaakt en uitgevoerd. 

Individuele leertrajecten in de vorm van intervisie en coaching 

Sommige medewerkers hebben meer moeite met veranderingen dan anderen. Nieuwe ontwikkelingen zorgen nu eenmaal voor onzekerheid en soms voor verwarring. Ook kan het zo zijn dat medewerkers in disbalans zijn waardoor zij niet zo functioneren als gewenst is. In een individueel traject wordt de medewerker geleerd het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te zijn van zijn handelen en het effect hiervan op anderen en zijn werkomgeving. 

Ondersteuning bij de vorming van de nieuwe wijkteams 

Veel gemeenten kiezen in de nieuwe werkwijze voor integrale (generalistische) teams. Hoe stel je deze teams samen? Hoe zorg je dat het team goed gaat samenwerken? Hoe regel je de samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn? Hoe regel je de toelating tot voorzieningen en welke rol heeft het team in de wijk?

Miso kan ondersteunen bij het selecteren van teams, maar ook bij de teamvorming in de vorm van projectbegeleiding, procesbegeleiding en/of scholing. Op basis van de gemeentelijke opdracht wordt op maat een plan gemaakt en uitgevoerd. Miso kan, indien gewenst, de uitvoering vormgeven. 

Training on the job 

Medewerkers die door veranderingen en nieuwe inzichten in de nieuwe Wmo
in een gewijzigde rol/functie komen, worden door Miso geschoold in het
bezoeken van burgers, het vraag verhelderen en het zoeken naar doelmatige oplossingen. Eenvoudig waar mogelijk en professioneel waar nodig. De persoonlijke mogelijkheden van burgers en de lokale mogelijkheden in diens omgeving worden in beeld gebracht. Zo wordt tevens aan een uitgebreide sociale kaart gewerkt.

De scholing is gericht op de gewenste attitude van medewerkers zodat zij in staat zijn om waardevrij en met respect voor de burger een goed gesprek te voeren.
Er worden gewenste competenties aangeleerd op een praktische reflectieve wijze, waardoor het voeren van gesprekken met burgers een uitdagende activiteit wordt. De gemeentelijke uitgangspunten en verordening worden hierbij gerespecteerd. De burger staat hierbij centraal. Beheersing van kosten en stabiliseren/verhogen van klanttevredenheid zijn hierbij leidend. 

Begeleiden casuïstiek bespreking in de vorm van intervisie 

Er komt veel op medewerkers af. Door de veranderingen binnen de wet- en regelgeving vindt er een paradigmashift plaats, waardoor er hier en daar sprake is van verwarring onder veel burgers waaronder ook medewerkers. Door regelmatig ervaringen in teamverband te bespreken en erop te reflecteren kan geleerd worden van de praktijk en toegewerkt worden naar gewenst en effectief gedrag van medewerkers. Het betreft een doeltreffende wijze van leren die leidt tot het bewust inzetten van interventies om hiermee de juiste doelen te dienen en als team sterk op te kunnen treden. 

Onderzoek 

Miso heeft onderzoekers beschikbaar voor onderzoek in uw gemeente. Miso heeft ruime ervaring in het onderzoeken van Wmo gerelateerde thema’s.