Het laatste nieuws

7 oktober 2015

Voor de gemeente Heerenveen verzorgd Mienskipssoarch diverse trainingen. Medewerkers in de Toegang volwassenen en de Wmo-specialisten nemen aan deze trainingen deel.

 

7 juli 2015

Donderdag 9 juli wordt het tweede boek van Mienskipssoarch uitgereikt aan de heer Germ van Essen. Het boek is de opvolger van deel een "Efter de foardoar", ook een door Mienskipssoarch zelf uitgegeven boek. Het tweede boek gaat over de veranderingen van de afgelopen jaren en in het bijzonder de transitie. 

11 december 2014

ALDEBOARN – In de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeente Leeuwarden uitgevoerd door het dorpenteam van Stichting Mienskipssoarch. Het afgelopen jaar is het dorpenteam uitgegroeid tot een volwaardig team, welke werkt volgens de Mienskipssoarch methode: eenvoudig als het kan en professioneel als het nodig is.

 

10 november 2014

In de gemeente Leeuwarden faciliteert de Coöperatie Amaryllis 8 sociale wijkteams.  In de dorpen: Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou is het dorpenteam van Mienskipssoarch actief.

16 juni 2014

ALDEBOARN- Stichting Mienskipssoarch voerde in de periode 2007-2013 de WMO uit voor de gemeente Boarnsterhim. Sinds de herindeling van de gemeente Boarnsterhim per 1 januari 2014 voert Mienskipssoarch de WMO uit voor de gemeente Heerenveen in Akkrum, Nes en Aldeboarn en in de Leeuwarder dorpen voor de gemeente Leeuwarden. In 2013 leverde de werkwijze van Mienskipssoarch wederom een besparing op in de kosten voor de WMO. Het totale aantal zorguren in Boarnsterhim bleef afgelopen jaren eveneens achter bij de verwachte landelijke ontwikkeling, terwijl het aantal ouderen toeneemt. Ook de klanttevredenheid van de cliënten over het contact met Mienskipssoarch was in 2013 weer groot, een 7,9 als rapportcijfer.

13 mei 2014

Bent u ook nieuwsgierig wie ons dorpenteam is of hoe hun nieuwe onderkomen er uit ziet?
Kom dan vrijdag de 13e kennis maken met ons dorpenteam Leeuwarden en hun nieuwe locatie in Grou!

7 mei 2014

De MO-zaak en Stichting Mienskipssoarch zijn twee zelfstandige organisaties die gemeenten diensten leveren voor de uitvoering van de WMO. Beide organisaties zien oplossingsrichtingen voor de nieuwe uitdagingen waar gemeenten voor staan, namelijk de decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van begeleiding, verzorging en verpleging van AWBZ naar WMO en de komst van de Participatiewet.

19 maart 2014

Vanaf 1 april 2014 heeft het Mienskipssoarch Dorpenteam Leeuwarden een nieuw adres.

11 maart 2014

In een interview legt onze meitinker Ria Hobert de kracht van Mienskipssoarch uit. Het interview is geplaatst in een speciale krant voor de Week van Zorg en Welzijn.

23 januari 2014

Het Persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld om kinderen iets extra’s te geven, naast de zorg en liefde van de ouders. Maar het doel om ouders zelf regie te laten nemen en zelf zorg te laten organiseren wordt veelal niet gehaald.  Ouders die met de beste wil van de wereld de zorg voor hun kinderen bieden met een PGB raken soms in een spagaat tussen wat goed is voor hen en voor hun kinderen. Ze voelen zich overbelast en niet geholpen. Het gaat in deze gevallen niet om oneigenlijk PGB-gebruik. Er is wel sprake van ineffectief gebruik van het PGB. Daar zijn kinderen en ouders niet bij gebaat. Voor gemeenten, straks verantwoordelijk voor deze kinderen, betekent dit dat er meer nodig is dan een keukentafelgesprek om vast te  stellen wat de zorgvraag is. Dit vergt inzicht in de daadwerkelijke behoefte.

13 januari 2014

GROU/ ALDEBOARN -

Tot 1 januari 2014 voerde de stichting Mienskipssoarch de Wmo uit voor de gemeente Boarnsterhim. Door de herindeling op 1 januari 2014 van deze gemeente in vier omliggende gemeenten  is de situatie gewijzigd. De gemeente Leeuwarden heeft Mienskipssoarch gevraagd om vanaf 1 januari 2014 de Wmo voor de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou uit te voeren.  

9 december 2013

In de komende jaren gaat er veel veranderen op sociaal-maatschappelijk terrein. Er vinden transities plaats  van de AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Gemeenten kunnen en moeten dit moment benutten om bij hun burgers te verkennen welke vragen en behoeften er leven. Als zij weten wie de inwoners van hun gemeenten zijn en wat zij nodig hebben om zo prettig mogelijk in deze gemeenten te wonen en te leven, kunnen zij de mogelijkheden bekijken en beleid ontwikkelen om nieuwe vormen van aanbod te realiseren die aansluiten bij wensen en behoeften van burgers. 

1 oktober 2013

In juni 2011 is Mienskipssoarch gestart met het project Duet. Met dit project wilden wij 100 jongeren met een autisme spectrum betere kansen geven op het behalen van hun diploma en het vinden van werk. De omstandigheden waaronder het project plaats vond zaten niet altijd mee. Vrijwel gelijktijdig met de start van het project verdwenen de kleine PGB's en werden de middelen voort arbeidsre-integratie geminimaliseerd. Daarnaast trof de economische crisis jongeren met een "beperking" extra hard.

4 juni 2013

In het tijdschrift "Gemeente en gemeenschap" staat een uitgebreid interview met Rensina van der Velde, directeur Mienskipssoarch. Het interview gaat over de meitinkers in de gemeente Boarnsterhim. 

16 mei 2013

Eind februari heeft Stichting Mienskipssoarch (Miso) een brief met notitie gestuurd aan de colleges en de raden van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Sudwest Fryslân en de Friese Meren i.o. In deze brief vraagt Miso om voor 15 april 2013 met  een bestuurlijk standpunt te komen over het voortbestaan van Miso.  De betrokken gemeenten hebben hierop schriftelijk gereageerd en hun zienswijze voor 2014 duidelijk gemaakt. 

20 april 2013

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Akkrum/Nes werd op 18 april bekend gemaakt dat Heerenveen toch door gaat met Mienskipssoarch.  

11 april 2013

Stichting Mienskipssoarch kan in 2014 de uitvoering van de WMO in de huidige vorm voor de Leeuwarder dorpen, die zich bevinden op het (oud)grondgebied voor Boarnsterhim,  blijven uitvoeren.

18 maart 2013

Op 5 maart heeft Staatssecretaris Van Rijn Frieslab bezocht. Hij kwam om te luisteren naar praktijkverhalen uit de provincie Friesland. Die kreeg hij. Zowel Nynke Andringa (sociaal werker gemeente Leeuwarden) en Rensina van der Velde (directeur stichting Mienskipssoarch) lichtten toe hoe je ondersteuning eenvoudig en toch goed kunt organiseren. Door te luisteren naar de klant en in te spelen op zijn daadwerkelijke behoefte. De attitude van professionals is hierbij cruciaal.

12 februari 2013

Een groep van dertig kansarme jongeren uit Fryslân krijgen het komende jaar intensieve begeleiding. Het doel van het project is om hen aan het werk te helpen of een opleiding te laten volgen.

31 januari 2013

ALDEBOARN - Mienskipssoarch heeft van de provincie Fryslân toestemming gekregen om in 2013 met het project “Iedereen doet mee” van start te gaan.

In het regeerakkoord van oktober 2012, wordt de toegang naar intramurale voorzieningen voor een grote groep ouderen, in de toekomst onmogelijk.  Hoe kunnen we mensen met een uitkering (Wajong, Wwb) laten bijdragen aan het terugdringen van vragen welke voortkomen uit dit regeerakkoord. Wat heeft deze doelgroep nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen en in hoeverre kan hun vraag worden verbonden aan de mogelijkheden die de participatiewet ons biedt?

31 januari 2013

Meedoen of niet meedoen? Dat is de vraag!

ALDEBOARN – Mienskipssoarch gaat in 2013 van start met een nieuw project. Frieslab, Gedragswerk en Mienskipssoarch zijn al meerdere jaren betrokken bij initiatieven om de maatschappelijke participatie te stimuleren van kinderen en jeugdigen waarvoor deze allesbehalve vanzelfsprekend is. Zij combineren nu hun ervaringen in het project ‘Meedoen of niet meedoen? Dat is de vraag!’. Ondanks de inzet van professionals in de domeinen onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn en arbeid is  maatschappelijke participatie lang niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Dit komt vaak door knelpunten in hun onderwijsloopbaan of in de toeleiding naar werk. Onderzoek laat zien dat het hier om een behoorlijk grote groep jongeren gaat. Het huidige ondersteuningsaanbod voor deze groep jongeren biedt onvoldoende uitkomst.

23 januari 2013

Stichting Mienskipssoarch zal per 1 februari 2013 de frequentie van de inloopspreekuren van haar Meitinkers wijzigen. Steeds minder klanten maken gebruik van deze inloopspreekuren. Veel klanten stellen telefonisch hun vragen of geven de voorkeur aan een huisbezoek. De inloopspreekuren zullen vanaf 1 februari daarom één keer in de maand worden gehouden.

Bekijk de nieuwe inloopspreekuren

22 januari 2013

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Op basis van dit nuchtere uitgangspunt regelt Stichting Mienskipssoarch de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen de Friese gemeenten waarin het actief is. Frieslab kijkt mee en ontwikkelt op basis van de voorbeelden van Mienskipssoarch modellen die ook elders in het land toepasbaar zijn. En heel voorzichtig begint dit ook al over de grenzen van de Wmo door te groeien naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

7 november 2012

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Op basis van dit nuchtere uitgangspunt regelt Stichting Mienskipssoarch de Wmo binnen de Friese gemeenten waarin het actief is. Frieslab kijkt mee en ontwikkelt op basis van de voorbeelden van Mienskipssoarch modellen die ook elders in het land toepasbaar zijn. En heel voorzichtig begint dit ook al over de grenzen van de Wmo door te groeien naar de AWBZ. 

4 oktober 2012

ALDEBOARN – Stichting Mienskipssoarch heeft, in samenwerking met onderzoeksbureau Van Toepassing, onderzoek gedaan naar het gebruik van AWBZ-begeleiding. Doel was om inzicht te krijgen in de hoeveelheid begeleiding en de aansluiting van de begeleiding bij de behoefte van de cliënten. De aanleiding voor dit onderzoek was dat het, inmiddels demissionaire, kabinet voornemens was om in 2013 de AWBZ-begeleiding over te hevelen naar de gemeenten. Dit plan is inmiddels opgeschort, maar het is aannemelijk dat de ingeslagen beleidsrichting door het nieuwe kabinet voortgezet wordt.

3 september 2012

Het succes van de andere WMO aanpak

ALDEBOARN – Stichting Mienskipssoarch organiseert op 27 september 2012 een, niet alledaags, symposium in Aldeboarn. Mienskipssoarch is al enkele jaren bezig in Boarnsterhim om handen 
en voeten te geven aan de WMO. Hierbij maken zij het niet moeilijker dan het is. Zij bieden oplossingen in wonen, welzijn en zorg en die liggen meestal heel dichtbij, bij de mensen zelf of in het dorp waar ze wonen. Vaak verrassend eenvoudig. Een unieke aanpak in Nederland.

Meer nieuws »