Over Mienskipssoarch

Wegwijs in wonen, welzijn en zorg

Mienskipssoarch staat voor een eenvoudige en laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente. Vraagverheldering en verbinden zijn hierbij sleutelbegrippen. Maatwerk wordt bereikt door niet over, maar mét de burger te praten, goed te luisteren en vervolgens een passende oplossing te zoeken. De werkwijze van Mienskipssoarch helpt mensen na te denken over hoe zij hier zelf een aandeel in kunnen leveren en  maakt -wanneer men dit wenst-, een verbinding met de mogelijkheden in de omgeving van de burger en indien nodig met de professional.

Onze kenmerken

Dichtbij, snel, praktisch en mensgericht. Eenvoudig als het kan en professioneel als het nodig is. 

Vergroten eigen regie

Mienskipssoarch heeft een eigen werkwijze ontwikkeld om de invloed van cliënten op hun (zorg)situatie, en daarmee het welbevinden, te vergroten. Huisbezoeken voor vraagverheldering en informatievoorziening, waarin met de cliënt gezocht wordt naar oplossingsmogelijkheden en de cliënt ondersteund wordt bij het vinden van passende zorg en dienstverlening. Na dit bezoek kan een Wmo-voorziening worden toegewezen, maar er kunnen ook alternatieven worden gevonden waardoor een Wmo toewijzing niet, of in mindere mate, nodig is. Dit bespaart maatschappelijke kosten en voorkomt een eigen financiële bijdrage van de cliënt. Zo wordt onder meer te vroege inzet van professionals voorkomen; oplossingen zijn ‘simpel waar het kan’. Indien gewenst wordt de cliënt ondersteund bij het maken van afspraken met aanbieders van Wmo-voorzieningen of andere dienstverleners, zoals vrijwilligers en professionals.

Ontwikkeling en innovatie

Mienskipssoarch is klein begonnen met als kerntaak cliëntondersteuning en toewijzing Wmo-voorzieningen. Mienskipssoarch heeft sindsdien haar activiteiten verbreed. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de gemeente Leeuwarden het dorpenteam opgezet en voor de gemeente Borger-Odoorn de selectie van de sociale wijkteams verzorgd. In de gemeente Heerenveen ondersteunt Mienskipssoarch in de vorm van procesbegeleiding.

Om de mogelijkheden voor zorg en dienstverlening dicht bij huis te vergroten is het onderhouden en uitbreiden van verbindingen noodzakelijk. Door regelmatig voor nieuwe vragen naar nieuwe oplossingen te zoeken wordt het basismodel versterkt. Vernieuwing en verdere professionalisering zijn inherent aan de visie van Mienskipssoarch. Als er ontwikkelingen worden geconstateerd die vragen oproepen of als er zich knelpunten bij burgers voordoen, dan speelt Mienskipssoarch daarop in met onderzoek en projecten om nieuwe verbanden te leggen en oplossingen mogelijk te maken. 

Bovengemiddeld tevreden over Mienskipssoarch

De werkzaamheden van Mienskipssoarch hebben geleid tot een simpele toegang tot wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. De werkwijze leidt tot tevreden burgers en maatschappelijk aanvaardbare kosten. Uit landelijke klanttevredenheidsonderzoeken van het SGBO en een tevredenheidsonderzoek van bureau van Toepassing uit 2010 is gebleken dat klanten bovengemiddeld tevreden zijn over de werkwijze. Na gebleken succes zijn processen in 2010 geborgd in de stichting Mienskipssoarch (Miso).

De 10 kenmerken van Mienskipssoarch

Wanneer is er sprake van Mienskipssoarch? 

  1. Scheiding tussen de organisatie van vraagverheldering en toelating en de levering van professionele diensten.
  2. Meitinker heeft mandaat voor indicatiestelling.
  3. Mobielteam/huisbezoek/keukentafel, binnen 24 uur eerste contact.
  4. Bekend gezicht in de omgeving. Kennis van directe leefomgeving en sociale cohesie, affiniteit met omgeving.
  5. Beleid staat de uitvoering niet in de weg.
  6. Competenties van medewerkers boven formele opleiding en scholing op maat.
  7. Eenvoudig waar het kan, "professioneel" waar nodig
  8. Out of the box denken; Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan
  9. Resultaatgericht, aansluitend op behoeften
  10. Gaat uit van (eigen) mogelijkheden van de burger en diens netwerk